Arapça'da “isim” kelimesinin çoğulu olan “esma” ile “güzel, en güzel” anlamındaki “hüsna” kelimelerinden oluşan “Esmaül-Hüsna” terimi, Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde Allah-ü Teala (CC) Hz.leri’ne nisbet edilen isimleri ifade eder..
Sadece Kur'an-ı Kerim’de geçen ilahi isimler 100'den fazladır. Muhtelif Hadis-i Şerif’lerde Allah (CC) Hz.leri’ne nisbet edilen başka isimler de mevcuttur. Esmaül-Hüsna terkibinin, geniş anlamıyla bunların hepsini kapsamakla birlikte terim olarak daha çok doksan dokuz ismi içerdiği kabul edilir.  << DEVAMI >>

 

 
   
 
Allah (cc)
En yüce varlık, bütün kemal sıfatları şahsında bulunduran ve her türlü noksan sıfatlardan uzak olan gerçek mabud. Bu isimle çağrılan bir başka varlık olmamıştır, olmayacaktır da...
<<devamı>>
.................................................

er-Rahmân (cc)

Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti olan besmeledeki Rahmân ve Rahîm sıfatları arasındaki fark, Allah-ü Teala (CC) Hz.leri, dünyanın Rahmân'ı ve ahiretin Rahîm'idir cümlesinde veciz bir şekilde dile getirilmektedir...
<<
devamı>>
.................................................

er-Rahîm (cc)

"Çok merhamet edici" anlamında bir isimdir. Allah'ın (CC) sıfat ismi olmayıp, Allah'tan (CC) baska varlıklara da verilebilen bir isimdir.
<<
devamı>>
.................................................

el-Melik (cc)

Bütün kainat Allah-ü Teala (CC) Hz.leri'nin mülküdür ve Allah-ü Teala (CC) Hz.leri mülkünde dilediği gibi tasarruf sahibidir.
<<
devamı>>
.................................................

el-Kuddûs (cc)

"Yüce Allah'ın (CC) bu ismi, O'nun (CC) teşbih ve tecsimden,bir başka şeye benzetmekten, beşeri sıfatlardan münezzeh olduğunu ifade etmektedir.
<<
devamı>>
.................................................

es-Selâm (cc)

es-Selâm İsm-i Şerif'i, gerek dünyada, gerek ahirette, tehlike içine düşen kullarını isterse selamete çıkaran diye tefsir edilmiştir...
<<
devamı>>
.................................................

el-Mü'min (cc)

Allah-ü Teala (CC) Hz.leri kalplere iman bağışlayarak oralardan şekleri, tereddütleri kaldırmıştır.
<<
devamı>>
.................................................

el-Muheymin (cc)

Gönüllerimizden geçeni bilen, genlerimizi şifreleyen "Müheymin"e iman eden bir mümin, gözetildiğini bilerek 24 saatinde edepli olmaya çalışır...
<<
devamı>>
.................................................

el-Azîz (cc)

Allah-ü Teala (CC) Hz.leri mutlak surette kuvvet ve galebe sahibidir. Emir ve iradesine karşıbütün bu kainatın hiç hükmü yoktur.
<<
devamı>>
.................................................

el-Cebbâr (cc)

Allah-ü Teala (CC) Hz.leri Câbir'dir, Cebbâr'dır, kırılanları onarır, eksikleri tamamlar ve her türlü perişanlıkları düzeltir, yoluna kor.
<<
devamı>>
.................................................

el-Mütekebbir (cc)

Büyüklük ve ululuk, ancak Allah-ü Teala (CC) Hz.leri'ne mahsustur. Varlığı ve yokluğu Allah (CC) Hz.leri'nin bir tek emrine ve iradesine bağlı bulunan kainattan hiçbir şey, bu sıfatı takınamaz.
<<
devamı>>
.................................................

el-Hâlik (cc)

Allah-ü Teala (CC) Hz.leri her şeyin Hâlikidir ve bu O'nun (CC) subuti sıfatlarındandır. O'ndan (CC) başkası için bu sıfat kullanılamaz.
<<
devamı>>
.................................................

el-Bârî (cc)

Topraktan insanı yaratan Hâlik (CC), o insanı el, kol, yüz, göz halinde düzelten Bârî'dir (CC).
<<
devamı>>
.................................................

el-Musavvir (cc)

Allah-ü Teala (CC) Hz.leri her şeye bir suret, bir hususiyet vermiştir. Her şeyin kendine göre bir şekli, dıştan görünüşü vardır ki, başkalarına benzemez..
<<
devamı>>
.................................................

el-Ğaffâr (cc)

Ğafûr (CC) olan Rabbimiz (CC), içimizi, dışımızı bildiği halde ayıplarımızı, günahlarımızı gizlemektedir...
<<
devamı>>
.................................................

el-Kahhâr (cc)

Eğer "Kahhâr ismi kahraman insalarda tecelli etmeseydi, insanlık zailmlerin elinde inim inim inlerdi...
<<
devamı>>
.................................................

el-Vehhâb (cc)

Bu İsm-i Şerif, "he"nin kesriyle hibedendir. Hibe, herhangi bir karşılık gözetmeden malı bağışlamak manasınadır...
<<
devamı>>
.................................................

er-Razzâk (cc)

ĞBir cana can veren de, ten veren de Allah-ü Teala (CC) Hz.leri'dir...
<<
devamı>>
.................................................

el-Fettâh (cc)

Bu İsm-i Şerif, fethdendir. Feth, kapalı olan şeyi açmak manasınadır...
<<
devamı>>
.................................................

el-'Alîm (cc)

Buİnsanoğlu, ancak Allah-ü Teala (CC) Hz.leri'nin kendine tain ettiği kadarısıyla bilebilir...
<<
devamı>>
.................................................

el-Kâbid / el- Bâsit (cc)

Allah-ü Teala (CC) Hz.leri, zalimlerin yüreğine korku salarak daraltırken, mazlumların gönlünü genişletir, ferahlatır...
<<
devamı>>
.................................................

el-Hâfid / er-Râfi' (cc)

Nefsine uyup kendine isyan edenleri alçaltan, nefsine karşı gelip kendine kulluk yapanları yücelten, Allah-ü Teala (CC) Hz.leri'dir...
<<
devamı>>
.................................................

el-Mu'izz / el-Müzill (cc)

Allah-ü Teala (CC) Hz.leri dilediğine izzet vererek mükafatlandırır, dilediğini de zillet vererek süründürür...
<<
devamı>>
.................................................

es-Semî' (cc)

Allah-ü Teala (CC) Hz.leri her şeyi işitir. Mesafeler, O'nun işitmesine engel teşkil edemez...
<<
devamı>>
.................................................

el-Basîr (cc)

Allah-ü Teala (CC) Hz.leri, yüzümüzdeki gözlerimizi temizlemek için göz doktorları yarattığı gibi, gönül gözünü açmamız için de Peygamberler (AS) ve salih kullar (evliyalar) göndermiştir...
<<
devamı>>
.................................................

el-Hakem (cc)

Hakimiyyet, kayıtsız şartsız Allah-ü Teala (CC) Hz.leri'nindir Tüm yarattıkları üstünde hüküm sahibidir...
<<
devamı>>
.................................................

el-'Adl (cc)

Allah-ü Teala (CC) Hz.lei her şeyi yaratırken, adil davranmış, fildeki hortumu insana, arslandaki kuyruğu file yerleştirmemiştir...
<<
devamı>>
.................................................

el-Latîf (cc)

Allah-ü Teala (CC) Hz.leri'ne teslim olup O'nun rızasına göre yaşamlarını tanzim edenlere, Allah-ü Teala (CC) Hz.leri'nin nice lütufları vardır...
<<
devamı>>
.................................................

el-Habîr (cc)

Gecenin karanlığında bir karıncanın ayak izlerinden haberdar olan, ve insanların içindeki gizli düşünceleri bile bilen, Allah-ü Teala (CC) Hz.leri'dir...
<<
devamı>>
.................................................

el-Halîm (cc)

Allah-ü Teala (CC) Hz.leri, kullarının yaptıkları azgınlıkları, isyanları sebebiyle hemen onları azaplandırmaz...
<<
devamı>>
.................................................

el-'Azîm (cc)

Azamet büyüklük manasınadır. Hakiki büyüklük, Allah-ü Teala (CC9 Hz.leri'ne mahsustur.
<<
devamı>>
.................................................

el-Ğafûr (cc)

Allah-ü Teala (CC) Hz.leri'nin mağfireti çoktur.Mağfiret, Allah-ü Teala (CC) Hz.leri'nin yarlığamasıdır.
<<
devamı>>
.................................................

eş-Şekûr (cc)

Teşekkür büyük bir nezakettir, ama teşekkürlere daha iyi ve güzel bir şekilde karşılık vermek daha büyük bir inceliktir..
<<
devamı>>
.................................................

el-'Aliyy (cc)

Allah-ü Teala (CC) Hz.leri, bütün kainatın üstündedir. Fakat bu yükseklik, cisimlerin yüksekliği gibi, yukarıdakilerine daha yakın, aşağıdakilerine daha uzak manasına değildir.
<<
devamı>>
.................................................

el-Kebîr (cc)

Allah-ü Teala (CC) Hz.leri dilediği her şeye güç yetirir. O'nun için hiç bir şeye sınır yoktur.
<<
devamı>>
.................................................

el-Hafîz (cc)

Allah-ü Teala (CC) Hz.leri, yarattığı her bir zerreyi görmekte  ve bu nizam ve intizamı gözetip korumaktadır.
<<
devamı>>
.................................................

el-Mukît (cc)

Allah-ü Teala (CC) Hz.leri, her mahluk için ne kadar yaşama müddeti tayin etmiş ise, ona göre de gıda maddesi tayin ve tahsis etmiştir.
<<
devamı>>
.................................................

el-Hasîb (cc)

Allah-ü Teala (CC) Hz.leri çabuk hesaplıdır. Kıyamet günü mükellef olan her insanın, Allah'a (CC) karşı vereceği hesap vardır..
<<
devamı>>
.................................................

el-Celîl (cc)

Celalet ve ululuk, Cenab-ı Allah'a (CC) mahsustur. O'nun (CC) zatıı da büyük, sıfatları da büyüktür.
<<
devamı>>
.................................................

el-Kerîm (cc)

Rabbimiz (cc) bizlere karşılıksız olarak vermiş, verirken de kafir, müslüman ayırımı yapmamıştır.
<<
devamı>>
.................................................

er-Rakîb (cc)

Allah-ü Teala (cc) Hz.leri, bütün varlık üzerinde bir rasıd gibi her lahza gözetip duran bir şahid, bir nazırdır.
<<
devamı>>
.................................................

el-Mucîb (cc)

Allah-ü Teala (cc) Hz.leri kendisinden ne istendiğini bilir.Dilerse bir zaman sonra verir, dilerse hiç vermez.
<<
devamı>>
.................................................

el-Vâsi' (cc)

"El-Vâsi' olan Rabbimiz (cc) kendisini inkar edenlerin dilini kesmiyor, ekmeğini de...
<<
devamı>>
.................................................

el-Hakîm (cc)

Allah-ü Teala (cc) Hz.leri yarattığı en küçük zerreden en büyüğüne kadar sağlam ve güzel yaratmıştır.
<<
devamı>>
.................................................

el-Vedûd (cc)

Allah-ü Teala (cc) Hz.leri'nin sevgisi, gönüller için biricik hedeftir.
<<
devamı>>
.................................................

el-Mecîd (cc)

Göklerde ve yerde en büyük şan, Alllah-ü Teala (cc) Hz.leri'nindir. O'na (cc) el ermez, güç te yetmez.
<<
devamı>>
.................................................

el-Bâ'is (cc)

Gözle görülemeyecek kadar küçük meni parçacığını ana karnında diriltip dünyaya çıkaran Rabbimiz (cc), kabirdekileri de diriltir.
<<
devamı>>
.................................................

eş-Şehîd (cc)

Yapılan her türlü kötülükler gizli, belgesiz ve şahitsiz yapılır. Rabbimiz (cc) ise her yerde hazır ve nazırdır.
<<
devamı>>
.................................................

el-Hakk (cc)

Hakikaten var olan yalnız Allah-ü Teala (cc) Hz.leri'dir ve hiç değişmeyerek hakikaten sabit olan da O'dur (CC).
<<
devamı>>
.................................................
el-Vekîl (cc)

Allah-ü Teala (cc) Hz.leri'ne tevekkülümüz aralıksız devam etmeli, O'ndan başkasına da işlerimizi havale etmemeliyiz...
<<
devamı>>
.................................................
el-Kaviyy (cc)

Allah-ü Teala (cc) Hz.leri, hiç bir zaman bitmez tükenmez güç ve kudretin sahibidir ve O'nun kudreti karşısında durabilecek hiç bir şey yoktur.
<<
devamı>>
.................................................
el-Metîn (cc)

Biz yoruluruz, zayıflarız, kuvvetleniriz, ellerimiz titremeye başlar. Ama Rabbimiz (cc) Metîn'dir, bizimle kıyaslanmaz. Evreni yarattığı zamandan beri hepsini yörüngesinde döndürür de yorulmaz.
<<
devamı>>
.................................................
el-Veliyy (cc)

Allah-ü Teala (cc) Hz.leri sevdiği kullarının dostudur. Onlara yardım eder, sıkıntılarını, darlıklarını kaldırır ve onlara ferahlık verir..
<<
devamı>>
.................................................
el-Hamîd (cc)

Her mevcut, hal diliyle olsun, kal diliyle olsun, Allah-ü Teala (cc) Hz.leri'ni tesbih ve takdis etmektedir.
<<
devamı>>
.................................................
el-Muhsî (cc)

Allah-ü Teala (cc) Hz.leri her şeyi olduğu gibi görür ve bilir, yerde ve göklerde her şeyin sayısını bilir.
<<
devamı>>
.................................................
el-Mubdiu (cc)

Kainat yokken Allah-ü Teala (cc) Hz.leri vardı. Kainattaki her şeyi malzemesiz ve moldesiz olarak yarattı..
<<
devamı>>
.................................................
el-Mu'îd (cc)

Allah-ü Teala (cc) Hz.leri zalimleri, kafirleri, canileri müşrikleri hesaba çekmekten ve onların müstehak oldukları cezayı vermekten aciz değildir.
<<
devamı>>
.................................................
el-Muhyî (cc)

Allah-ü Teala (cc) Hz.leri cansız maddeler can verir...
<<
devamı>>
.................................................
el-Mümît (cc)

Allah-ü Teala (cc) Hz.leri Allah-ü Teala (cc) Hz.leri her kulu için dünyaya geliş ve gidiş zamanı tayin etmiştir. Herkes zamanı gelince gelir, ikamet müddeti bitince gider.
<<
devamı>>
.................................................
el-Hayy (cc)

Allah-ü Teala (cc) Hz.leri hayat sahiplerine yaradılışlarındaki hikmete göre bir hayat vermiştir..
<<
devamı>>
.................................................
el-Kayyûm (cc)

"el-Kayyûm"a iman edenler olarak bizler de ihtiyaç sahibi her canlının ihtiyacını karşılamak için gayret göstereceğiz..
<<
devamı>>
.................................................
el-Vâcid (cc)

"el-Vâcid"e iman edenler, yetimleri, garipleri, yanlızları, zenginlik içinde çaresiz kalanları bulurlar, onlara islami kurallar içinde yardım ederler...
<<
devamı>>
.................................................
el-Mâcid (cc)

Allah-ü Teala (cc) Hz.leri'nin kendisiyle aşinalığı olan kullarına kerem ve semahati ifadeye sığmaz, ölçüye gelmez..
<<
devamı>>
.................................................
el-Vâhid (cc)

Yaratanımız bir, yaşatanımız bir, vücudumuz üzerinde Allah'tan (CC) başka birinin etkisi olsaydı, halimiz ne olurdur?
<<
devamı>>
.................................................
es-Samed (cc)

Her nefeste biz O'na (CC) muhtacız. İnsanlar ihtiyacımızı karşıladığında insanlara teşekkir edeceğiz. O insanları yaratan Allah'a (CC) hamd edeceğiz....
<<
devamı>>
.................................................
el-Kâdir (cc)

Allah-ü Teala (CC) Hz.leri dilediğini istediği zamanda yaratır. Yarattığının sağlamlığı, güzelliği ve çevreye uyumluluğu ile kudretine dikkatimizi çeker...
<<
devamı>>
.................................................
el-Muktedir (cc)

Allah-ü Teala (CC) her şeye karşı mutlak ve ekmel surette kaadirdir. Her şeye kaadir olduğu içindir ki, dilediği şeyi yaratır ve isterse ondan diledği kadar kuvvet ve kudret de yaratır....
<<
devamı>>
.................................................
el-Mukaddim (cc)

Allah-ü Teala (CC) bütün mahlukatı yaratmıştır. Ancak seçtiklerini ileri almıştır, insanları dince, dünyaca bazısını bazısı üzerine derece derece kılmıştır...
<<
devamı>>
.................................................
el-Muahhir (cc)

Allah-ü Teala (CC) istediğini ileri, istediğini geri aldığı gibi, bazen de kullarının teşebbüslerini, onların bekledikleri zamanda semerelendirmez...
<<
devamı>>
.................................................
el-Evvel (cc) / el-Âhir (cc)

Allah-ü Teala (CC) başlangıcı olmayan ilk, nihayeti olmayan sondur...
<<
devamı>>
.................................................
ez-Zâhir (cc) / el-Bâtın (cc)

Allah-ü Teala'nın (CC) varlığı, herşeyde aşikardır. Zatı ise, görülenlerin parlaklığı nedeniyle gözlerden gizli kalmakta...
<<
devamı>>
.................................................
el-Vâlî (cc)

Allah-ü Teala'nın (CC) öyle bir vali-i azamdır ki, tek bir emirle heşeyi yokluktan varlığa çıkardı...
<<
devamı>>
.................................................
el-Müte'âlî (cc)

Allah-ü Teala'nın (CC) kullarına vermekle hazineleri tükenmeyen biricik gani müte'âlî'dir...
<<
devamı>>
.................................................
el-Berr (cc)

Allah-ü Teala (CC) kulları için devamlı olarak kolaylık ve rahatlığı ister, zorluk istemez...
<<
devamı>>
.................................................
et-Tevvâb (cc)

Allah-ü Teala (CC) tevbeleri bolca kabul eder...
<<
devamı>>
.................................................
el-Müntekim (cc)

Allah-ü Teala (CC) kendine asi olanlardan intikamını alacak ve onları ahirette onları cehennemine atacaktır...
<<
devamı>>
.................................................
el-'Afüvv (cc)

Allah-ü Teala (CC) kullarına ihsan edip durmakta ve günahları affetmektedir...
<<
devamı>>
.................................................
er-Raûf (cc)

Allah-ü Teala'nın (CC) inayeti, kerem ve ref'eti, hiç bir ölçüye, hiç bir ifadeye sığmayacak kadar geniştir...
<<
devamı>>
.................................................
Mâlik-ül Mülk (cc)

Allah-ü Teala'nın (CC) halkettiği bütün mahlukat da kendinindir, mahlukatına verdiği mülk de...
<<
devamı>>
.................................................
Zülcelâl-i ve'l-İkrâm (cc)

Allah-ü Teala (CC) büyüklüğünü göstermek için, insanlarda kemalatın izlerini yaratmıştır...
<<
devamı>>
.................................................
el-Muksit (cc)

Allah-ü Teala (CC) kainatta herşeyi birbirine denk halketmiştir...
<<
devamı>>
.................................................
el-Câmi' (cc)

Allah-ü Teala (CC) dilediği anda dilediklerini toplayacak olandır...
<<
devamı>>
.................................................
el-Ğaniyy (cc)

Allah-ü Teala (CC) zengindir derken yeryüzüne, incilerine(...) sahip de ondan zengindir demiyoruz..
<<
devamı>>
.................................................
el-Muğnî (cc)

Allah-ü Teala (CC) kullarından dilediğini zengin yapar ve bütün ömrünü zengin olarak yaşatır, bazı kullarını da ömrü boyunca fakirlik içinde bırakır....
<<
devamı>>
.................................................
el-Mâni' (cc)

Allah-ü Teala (CC) isteklerimizden bazılarını veriyor, bazılarını vermiyor. Vermediği zaman muhakkak ki, bir hikmeti vardır...
<<
devamı>>
.................................................
ed-Dârr (cc)

Görünüşte mazarrat olan şeyler, hakikatte kulun terbiyesini ve adam olmasını mucip olduğundan, ayn-ı hayır olur...
<<
devamı>>
.................................................
en-Nâfi' (cc)

Menfaatlari ve mazarratları yaradan ancak ve ancak Allah-ü Teala'dır (CC)...
<<
devamı>>
.................................................
en-Nûr (cc)

Allah-ü Teala (CC) gökyüzündeki güneşini karartıverse, onun ışığının ve ısısının yerini tutacak bir ışığı ve ısıyı insanoğlu yapamaz...
<<
devamı>>
.................................................
 
     

   

 

 

 

  1- "Allah (cc)"

 

 

 2- "er-Rahmân (cc)"

 

 

3- "er-Rahîm (cc)"

 

 

 

 

 4- "el-Melik (cc)"

 

 

 5- "el-Kuddûs (cc)"

 

 

 6- "es-Selâm (cc)"

 

 

 

 

 7-  "el-Mü'min (cc)"

 

 

 8- "el-Müheymin (cc)" 

 

 

 9- "el-'Azîz (cc)"

 

 

 

 

  10- "el-Cebbâr (cc)"

 

 

 11- "el-Mütekebbir (cc)"

 

 

 12- "el-Hâlik (cc)"

 

 

 

 

  13- "el-Bâri (cc)"

 

 

 14- "el-Musavvir (cc)"

 

 

 15- "el-Ğaffâr (cc)"

 

 

 

 

  16- "el-Kahhâr (cc)"

 

 

 17- "el-Vahhâb (cc)"

 

 

 18- "er-Razzâk (cc)"

 

 

 

 

  19- "el-Fettâh (cc)"

 

 

 20- "el-'Alîm (cc)"

 

 

 21- "el-Kâbid (cc)"

 

 

 

 

  22- "el-Bâsit (cc)"

 

 

 23- "el-Hâfid (cc)"

 

 

 24- "er-Râfi' (cc)"

 

 

 

 

  25- "el-Mu'izz (cc)"

 

 

 26- "el-Müzill (cc)"

 

 

 27- "es-Semî' (cc)"

 

 

 

 

  28- "el-Basîr (cc)"

 

 

 29- "el-Hakem (cc)"

 

 

 30- "el-'Adl (cc)"

 

 

 

 

  31- "el-Latîf (cc)"

 

 

 32- "el-Habîr (cc)"

 

 

 33- "el-Halîm (cc)"

 

 

 

 

  34- "el-'Azîm (cc)"

 

 

 35- "el-Ğafûr (cc)"

 

 

 36- "eş-Şekûr (cc)"

 

 

 

 

  37- "el-'Aliyy (cc)"

 

 

 38- "el-Kebîr (cc)"

 

 

 39- "el-Hafîz (cc)"

 

 

 

 

  40- "el-Mukît (cc)"

 

 

 41- "el-Hasîb (cc)"

 

 

 42- "el-Celîl (cc)"

 

 

 

 

  43- "el-Kerîm (cc)"

 

 

 44- "er-Rakîb (cc)"

 

 

 45- "el-Mucîb (cc)"

 

 

 

 

  46- "el-Vâsi' (cc)"

 

 

 47- "el-Hakîm (cc)"

 

 

 48- "el-Vedûd (cc)"

 

 

 

 

  49- "el-Mecîd (cc)"

 

 

 50- "el-Bâ'is (cc)"

 

 

 51- "eş-Şehîd (cc)"

 

 

 

 

  52- "el-Hakk (cc)"

 

 

 53- "el-Vekîl (cc)"

 

 

 54- "el-Kaviyy (cc)"

 

 

 

 

  55- "el-Metîn (cc)"

 

 

 56- "el-Veliyy (cc)"

 

 

 57- "el-Hamîd (cc)"

 

 

 

 

  58- "el-Muhsî (cc)"

 

 

 59- "el-Mubdiu (cc)"

 

 

 60- "el-Mu'îd (cc)"

 

 

 

 

  61- "el-Muhyî (cc)"

 

 

 62- "el-Mümît (cc)"

 

 

 63- "el-Hayy (cc)"

 

 

 

 

  64- "el-Kayyûm (cc)"

 

 

 65- "el-Vâcid (cc)"

 

 

 66- "el-Mâcid (cc)"

 

 

 

 

 67- "el-Vâhid (cc)"

 

 

 68- "es-Samed (cc)"

 

 

 69- "el-Kâdir (cc)"

 

 

 

 

  70- "el-Muktedir (cc)"

 

 

 71- "el-Mukaddim (cc)"

 

 

 72- "el-Muahhir (cc)"

 

 

 

 

 

  73- "el-Evvel (cc)"

 

 

 74- "el-Âhir (cc)"

 

 

 75- "ez-Zâhir (cc)"

 

 

 

 

  76- "el-Bâtın (cc)"

 

 

 77- "el-Vâlî (cc)"

 

 

 78- "el-Müte'âlî (cc)"

 

 

 

 

  79- "el-Berr (cc)"

 

 

 80- "et-Tevvâb (cc)"

 

 

 81-"el-Müntekim (cc)"

 

 

 

 

  82- "el-'Afüvv (cc)"

 

 

 83- "er-Raûf (cc)"

 

 

 84- "Mâlik-ül Mülk (cc)"

 

 

 

 

  85- "Zülcelâl-i ve'l-İkrâm (cc)"

 

 

 86- "el-Muksit (cc)"

 

 

 87- "el-Câmi' (cc)"

 

 

 

 

  88- "el-Ğaniyy (cc)"

 

 

 89- "el-Muğnî (cc)"

 

 

 90- "el-Mâni' (cc)"

 

 

 

 

  91- "ed-Dârr (cc)"

 

 

 92- "en-Nâfi' (cc)"

 

 

 93- "en-Nûr (cc)"

 

 

 

 

  94- "el-Hâdî (cc)"

 

 

 95- "el-Bedî' (cc)"

 

 

 96- "el-Bâkî (cc)"

 

 
 

 

  97- "el-Vâris (cc)"

 

 

 98- "er-Raşîd (cc)"

 

 

 99- "es-Sabûr (cc)"

 

 

 

 
 © 2003-2004 Gavsulazam.de     Her Hakkı Mahfuzdur..