Allah (cc) Hz.leri'ne hamd, Resulü Hz. Muhammed (sav) Efendimiz'e ve Ehl-i Beyt'ine (ra) selat-u selam, Abdulkadir-i Geylani (ksa) Hz.leri'ne ve  cümle Silsile-i Saadet (ra) Efendilerimiz'e de selam olsun.

 

Gavsulazam

Mürşid-i Kamil

Oniki İmamlar

Derviş-Mürid

Silsile-i Saadet

Zikrullah

Yolumuz

Tevbe-i İstiğfar

Tasavvuf

Selat-u Selam

Evliyaullah

Kelime-i Tevhid

Çeşitli Konular

Esmaül-Hüsna

Müzmin Hastalık

Dualar

Sırru'l Esrar

Fütûh'ul-Gayb

Bir Damla Gözyaşı

Mekârim-i Ahlâk

Zikrullah dinle izle

3 aylar faziletleri

Cilâ-ul Hatır

Miracda Doğan Güneş

Ebedi Zarar Sigara

Eserlerimiz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bütün Alemleri yoktan var eden, Varlığından bizleri haberdar eden, kullarından Mü'minlerin kalb gözlerini açan, Mârifeti'nin Nuru ile onları Rıza-i Barisine eriştiren, Allah (CC) HZ.leri'ne Hamd olsun ki, O Birdir, Eşi ve benzeri yoktur. Mülk O'nundur (CC) . Can güneşi O'nun (CC) Lütfuyla pırıldadı. Hayat ağacı O'nun (CC) Keremiyle yaprak yaprak açıldı. O (CC) kullarına acıyan, düşenlerin elinden tutan, Kapısına gelenleri boş çevirmeyen Yüce bir Hükümdardır. Biz dahi haddimiz olmadan O’nun (CC) adını yad ederiz.

Allah-ü Zülcelal (CC) Hz.leri'ne sonu gelmeyen sonsuz Hamd-ü Sena, O'nun (CC) Rasul-ü Azam'ı alemlerin Efendisi yüce şefaatçimiz Muhammed Mustafa (SAV) Efendimiz Hz.leri'ne, Ali'ne (RA), Ashabına (RA), Ezvacına (RA), Ehl-i Beyt-i Al-i Abasına (RA), Etba'ı'na (RA) ve O'nun (SAV) nurlu yolunda Takva üzere olan Sadık ümmetine ebediyyetin sonsuzluklarında sonu gelmeyecek Selat-ü Selam olsun.

Hamd, ol Yüce Allah (CC) Hz.leri’ne mahsustur. O Allah (CC) Hz.leri ki, Zat ve sıfatı bakımından Vahid, ve en olgun Kemal’e sahip olmak bakımından tek olduğunu çeşitli, açık ve mu'azzam, üstün delillerle bildirdi. O Allah (CC) Hz.leri ki,  “Küntü Kenzen Mahfiyyen” Hadis-i Kudsi’si mucibinceinsanları, cinleri ve tüm mahlukatı yarattı. Ve onlara en güzel Tecel-liyat ile tecelli ederek kendisini bilip tanıma imkanlarını bahşetti. Lütf’unun tamamı ve Kerem’inin nihayeti olan Rahmet’inin alemlere ulaşması ve O’nun kemal mertebesini tayin ve Vahdaniyyet’ine en açık delil olmak üzere madde ve manayı yarattı. Minnet, O Yüce Allah (CC) Hz.leri’ne ki, açık bir şekilde insanları müjdeleyici ve korkutucu olarak sevgili Peygamberimiz (SAV) Efendimiz’e kitap indirdi. O kitabı açık bir şekilde insanlara anlatabilmesi ve onları hidayete ulaştırması için bütün incelikleri ile manasını ona bildirdi. O Resul-ü Azam’ı da (SAV) sonsuz mücahede ve mücadeleleri ile insanları O’nun (CC) sıfatlarının berraklığına irşad eyledi.

O Yüce Allah (CC Hz.leri ki, Sevgili Peygamberine (SAV) gayb aleminden tecelli etmekle O’nun (SAV) elinde nıucizeler yarattı. İlahi bir Rahmet olarak O’nu (SAV) insanlara ve cinlere davetçi gönderdi. İslam aydınlığı içerisinde onlara doğru yolu gösterdi. En açık tccelliyatı ile Cemal’ini O’na (CC) göstermekle O’nu (SAV) yarattıklarının en üstünü kıldı. Yine lütuf ve keremli olarak kullarına Cennet ve Bahçeleri inam ve en güzel nimetlerle mü’minlerin Cennet’te ebedi kalacaklarını vaadetti. Böylece Resul-ü Azam’ının (SAV) güzide Ashabının (RA), Tabiînin (RA), Tebeü tabiinin (RA) ve Resul-ü Azam’ının (SAV) gerçek varisleri “El evliyaü verasetül enbiya” sırrına mazhar kıldığı Seyyid-i Silsile-i Saadat Efendilerimizi (RA) ve aleme gönderiliş gayesini kullarına yaşayıp yaşatan veli kullarını, biz aciz kullarına bahşeden Cilve-i Rabbaniyyesi ile biz aciz kullarını af ve mağrifet edip aleme gönderiliş gayesini yerine getirme lütfunu bahşeden Yüce Allah (CC) Hz.leri’nin şanı ne büyüktür. Yüce şanına daiman ebeda sonsuz şükür ve Hamd-ü Sena olsun.

Muhterem Kardeşlerim! Elest Bezminde vermiş olduğumuz sözümüzü şu mezrada (imtihan odası olan toprak aleminde) tahakkuk ettirip İman-ı Kamil, İnsan-ı Kamil sınıfında, son nefesinde şeytan melununun mekri ve tuzağından emin olarak, huzuruna alnının akı ile muttakiler, sadıklar, şakirler, zakirler, sabredenler katarında rucû eden kulları katarına cenab-ı Hakk Celle ve Ala Hz.leri varlığının, birliğinin, Uluhiyyeti ve Rububiyyetinin hürmeti ve şerefine nail, yolunda daim ve kaim etsin. (AMİN)

Hilkâtın Fatihası, Nübüvvetin Hatimesi, İnsaniyyetin Melcei,Adalet ve Hürriyyetin bânisi, İnsü Cinnin Peygamberi, Mahkeme-i  Kübranın Şefâat tacı, Sidre-i Münteha'nın Husûsi misafiri, Mekârimi ahlâkın mütemmimi, İmam'ül Hare-meyn, Cedd'ül Haseneyn, Cenab-ı Muhammed Mustafa (SAV) Efendimiz'e, Salât ve Selâm olsun ki, O, Sonsuzluğa eriş ve Sonsuzlukta oluş Sırrının Mukaddes yolunu nokta nokta çizdi ve bütün Alemlere  Rahmet olarak gönderildi.Yüce Allah (CC) HZ.leri Şefâatlerinden, Sevgi ve Muhabbetlerinden, gelmiş geçmiş ve gelecek cümle Ehl-i İmanı ve biz fakir pür taksiri, Zürriyyetimizi, Zürriyyetimizden Kıyamete kadar gelecek olanları, bütün Ehli İman ile beraber ayırıp  mahrum etmesin. Ve dahi her türlü Selat ve Selam O Nebiler Nebisi (SAV) Efendimiz'in, O'nun (SAV) nurlu yolunda giden, O'na (SAV) biat eden, O'nu seven Ehl-i Beyt'inin, eshabının, etbaının ve O'nun bu nurlu yolunu elden ele, dilden dile, gönülden gönüle bizlere ulaştıran cümle Maneviyat büyüklerinin üzerlerine olsun.. (AMİN)

   

Bugün Allah (cc) için ne yaptın?
Bir yetimi sevindirebildin mi? Bir dosta bedelsiz selam verebildin mi? Bir kardeşini ziyaret ettin mi?

Dün Allah (cc) için ne yapmıştın?
Bir müslüman kardeşinin izdirabina, derdine çare olmaya çaba sarfetmis miydin??

Ana Sayfa |  Misafir Defteri  |  Bize Yazın  |  Downloads 

2003-2006  www.GAVSULAZAM.de  Her hakkı mahfuzdur.          Sitemizi 19.06.2003 tarihinden itibaren   kişi ziyaret etmiştir...