Dua, kulun ümit dalı ve Rabb'ine (cc) bağlılığının en güzel ifadesidir. Dua, mümin için eşi bulunmaz bir silah, ümit gecesinde hayırlı bir sabah, bela, şiddet ve felaket çemberinden kurtuluş ve ferahtır.

Dua , kulun şerefini artıran, iki alemde de yüzünü ak eden bir güzellik bulutu halinde rahmet katrelerini gönül toprağına döken en hayırlı şeydir.

 

                            GERİ

“Sizden biriniz yatağına yatacağı zaman yatağını silksin. Çünkü oraya neler girdiğini bilemez. Sonra şöyle dua etsin:  ‘Ey Rabbim (CC)! Ancak Senin isminle yanımı yatağa koydum ve ancak Senin iradenle kaldırabilirim. Ey Rabbim (CC)! Uykudayken ruhumu alırsan bana Rahmetini ihsan et. Tekrar cesedime yollarsan salih kullarını muhafaza ettiğin gibi muhafaza buyur’.”[1]

Yatağa yatarken kişi şunları okur:

3 defa “Estağfirullâhellezi lâ ilâhe illâhû, el hayyel Kayyûme ve etûbü ileyh.” Tevbesini okur.

1 defa “Fatiha” (El hamdü lillâhi) sûresini okur.

1 defa “Elif Lâm Mim”i okur. (Kur’an’ın ikinci sahifesidir)

1 defa “Âyet-i Kürsi”yi okur.

3 defa “İhlâs” (Gul Hüvellahü Ehad) sûresini okur. (Kur’anı Kerimi hatmetmiş sevabı alır.)

1 defa “Felâk” (Gul e’ûzü bi Rabbil felag) sûresini okur.

1 defa “Nâs” (Gul e’ûzü bi Rabbin Nâs) sûresini okur.

1 defa “Tekâsür” (Elhâkümüttekâsür)sûresini okur.

1 defa “Kâfirun” (Gul yâ eyyühel kâfirûn) sûresini okur.

1 defa “İnşirak” sûresini (Elem Neşrahleke) okur.

3 defa “Selâmün kavlen min Rabbirrahîm” âyetini okur.

3 defa: çok önemli olan “Allahümme yâ men teleccemel mütekebbirîne bi licâmi ‘azametike sellim sellim yâ Hafız.” duasını okur.

15 defa “Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn” ayetini okur.

3 defa “Şehidallâhü Ennehü lâ ilâhe illâ hüve vel melâiketü ve ülül  ‘ilmü kâimen bil gısti Lâ İlâhe illâ Hüvel ‘Azîzül Hakîm. İnneddîne ‘indallâhil İslâm” Âyetini okur.

3 defa “Sübhânellâhi vel hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü Vallahü Ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil ‘aliyyil ‘Azîm” duasını okur.

3 defa “Allâhümmağfir lî ve livâlideyye, ve liüstâdinâ, ve lidervişinâ, Ve licemî’il Mü'minîne vel Mü'minât, vel Müslimîne vel Müslimât, el Ehyâü minhüm vel emvât bi rahmetike Yâ Erhamer Râhimîn” duasını okur.

3 defa “Allâhümmef’al binâ ve bihim ‘âcilen ve ‘âcilen fiddîni veddünyâ vel âhirati mâ ente lehû ehlün velâ tef’al binâ ve bihim ya mevlânâ, mâ nahnü lehû ehlün inneke Ğafûrun, Halîmün, Cevvâdün, Kerîmün, Raûfün, Rahîmün” duasını okur.

11 defa Salât-ü Selâm: “Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve ‘Alâ Âlihî Vesahbihi Vesellim” Salâvatını okur.

Resûlüllah (SAV) Efendimiz Hz. Aişe’ye (RA): “Yâ Aişe (RA)! Kur’an-ı hatmetmeden yatıp uyuma.” buyurdu. Hz Aişe (RA) validemiz de: “Yâ Resûlallah (SAV)! Nasıl olur da bir gecede Kur’anı hatmedebilir ve sonra yatarım?” diye sorunca Rasûl-i Kibriyâ (SAV) Efendimiz: “Yâ Aişe (RA)! 3 defa İhlâs ile 1 defa Felâk ve 1 defa Nâs Sûrelerini,1 defa Fatiha ve birde Bakara Sûresinin baş sayfasındaki Elif Lâm Mim’i okursan, Cenabı Hakk (CC HZ) leri sana Kur’anı hatmetmiş sevabı verir.” cevabını vermiştir.[2]

Rasûl-i Zişan (SAV) Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor: “Her kim ki,her gece Yâsin Sûresini okumaya devam ederse sonra o şehid olarak vefat eder.”[3]

Bu Âyet ve dualar okununca sağ tarafına dönülür ve sağ yanağının altına iki ellerini birleştirerek koyar, “Kelime-i Tevhidi” (Lâilâhe İllallâh) Zikrederek uyur. Bu duaları okumanın ecirleri pek çoktur. Ehemmiyetini yazmak bu bölüme sığmaz.

NOT: Bu dualar Riyazüssalihin, Sahih-i Buhari, İrşad, Avarifül Maarif ve Dua kitaplarında mevcuttur.

www.GAVSULAZAM.de


[1] Buhari, Tecrid-i Sarih. S.2147

[2] Yasi-i Şerif’in Esrarı S.47

[3] Yasi-i Şerif’in Esrarı S.142

 

İNDEX

TASAVVUF

TEVBE-İ İSTİĞFAR

SELAT-U SELAM

KELİME-İ TEVHİD

 

© 2003-2004      www.GAVSULAZAM.de     Her Hakkı Mahfuzdur...