"Hamd (övme ve övülme), alemlerin Rabbi olan Allah-ü Teala (cc) Hz.leri'ne mahsustur. O (cc) Rahmân'dır ve Rahîm'dir. Ceza gününün sahibidir. (Rabbimiz!) Ancak Sana kulluk eder, ve yalnız senden yardım dileriz. Bizleri doğru you göster... Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu, gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!" (Fatiha S. A.1-7)

Ya Rabbi (cc)! Bitmez tükenmez nimetlerinden bize, zürriyyetimize, zürriyyetimizden kıyamete kadar gelecek olanlara, cümle ehl-i İman ile beraber dünyada, son nefeste, berzah aleminde, büyük mahkeme-i kübrada ve ebediyyetin sonsuzluklarında ihsan eyle! (AMİN!)

 

                                GERİ 

“Ey Rabbimiz (CC)! Şüphesiz ki sen bizim gizleyeceğimizi de açıklayacağımızı da bilirsin. (…) Ey Rabbim (CC)! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle! Ey Rabbimiz (CC)! Duamı kabul et!  Ey Rabbimiz (CC)!(Amellerin)hesap olunacağı gün beni, anababamı ve müminleri bağışla!”[1]

“Ey Rabbimiz (CC)! İman ettik; bizim günahlarımızı bağışla, bizi azabından koru!”[2]

“Ey Rabbimiz (CC)! Bize dünyada da iyilik ve güzellik ver, ahirette de iyilik ve güzellik ver. Bizi cehennem azabından koru.”[3]

“Rabbim (CC)! Şeytanların kışkırtmalarından da sana sığınırım!”[4]

“Rabbimiz (CC) ! Biz iman ettik; öyle ise bizi affet; bize acı! Sen, merhametlilerin en iyisisin!”[5]

“Ey Rabbimiz (CC)! Günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla; ayaklarımızı (yolunda) sabit kıl; kafirler topluluğuna karşı bizi muzaffer kıl!”[6]

“Ey Rabbimiz (CC)! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.”[7]

“Ey Rabbimiz (CC)! Senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tevbe eden ve Senin yoluna gidenleri bağışla, onları cehennem azabından koru!”[8]

“Ey Rabbimiz (CC)! Bizi Sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet çıkar.”[9]

“Ey gökleri ve yeri yaratan! Sen dünyada da ahirette de benim sahibimsin. Beni müslüman olarak öldür ve beni salihler arasına kat!”[10]

“Ey Rabbimiz (CC)! Gelmesinde asla şüphe olmayan bir günde sen insanları mutlaka toplayacaksın.”[11]

“İnsanların diriltileceği gün beni utandırma!”[12]

“Ey Rabbimiz (CC)! Nurumuzu tamamla ve bizi bağışla. Şüphesiz ki Sen her şeye kadirsin.”[13]

“Rabbim (CC)! Bana ve ana-babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın yararlı iş yapmamı temin et. Benim için de zürriyyetim için de iyiliği devam ettir. Ben Sana döndüm. Ve elbette ki ben müslümanlardanım.[14]

“(Ve o kullar): ‘Rabbimiz (CC)! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl!’ derler.”[15]

“Rahman’ın (has) kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazu ile yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında (incitmeksizin) ‘Selam!’ derler (geçerler); Gecelerini Rablerine (CC) secde ederek ve kıyam durarak geçirirler. Ve şöyle derler: ‘Rabbimiz (CC)! Cehennem azabını üzerimizden sav.’ Doğrusu O’nun (CC) azabı gelip geçici değil, devamlıdır.”[16]

“Selam olsun O’nun (CC) beğenip seçtiği kullarına.”[17]

“Selam olsun hidayete tabi olanlara.”[18]

Ey ulu Rabbim (CC)! Övgüye layık olan Sen Rabb-ül Alemin’e (CC) hamd, sevgili Habib-i Edib’in Hz. Muhammed Mustafa (SAV) Efendimiz’e, O’nun (SAV) Ehl-i Beyt’ine (RA), Ezvacına (RA), Etbaına (RA), Ashabına (RA) ve O’na (SAV) tabi olan cümle mümin kullarına selat-u selam olsun.

Ya Rabbi (CC)! Rıza-i barine vasıl oluncaya kadar dilimden zikrini, kalbimden fikrini eksik etmeyeceğim. Lisan olmazsa kalbim fikr ile, dilim Zikrinle zevk alacağım. Rızan hangi ameldedir bilemiyorum.

Ey ulu Rabbim (CC)! Bize tevfik ile muamele et işimizi gücümüzü kolaylaştır!

Ya Rabbi (CC)!  Aleme nur bahşeden hakikat güneşinin çeşmesine talibiz. Merhametinde ni’met bulunan Peygamberdendir. Umudumuz Senin makbulündendir, makbulün olmak için, sureti mülkü harab edeyim.

Kerem et! Aşk ve muhabbet havası essin, vasıtasız feyzi almak sırası gelsin.

Ey Mahbubu kulub! Ey mürebbi ol kulub, Salat iştiyakı ile yanıyorum. Ne zaman gurbiyyet hasıl olacak! Ömrüm bitiyor, sayılı nefes tükenmek üzere. Henüz miracını, zikrini ve hizmet güzelliklerini yayamadım. Alnımı secdeye koymaya çalıştığım vakit hala karanlıktayım.

Ya Rabbi (CC)! Ahlakımı ahlakı Muhammediye (SAV) ile ahlaklandır. Hurisi gasri olmayan Cenneti istiyorum.

Ya Habiballah (SAV)! Allah-ü Taea (CC) Hz.leri’nin öyle Cenneti vardır ki, o Cennette nimet bulunmaz Huri ve gasir olmaz, o Cennette ancak Cenab-ı Hakk (CC) Cemaliyle tecelli eder. O (CC) temaşa edilir. İşte ben o ömrün dilencisiyim, kapında bunu feryad ediyorum.

Ya İlahi (CC)! Bilinenle amel ettir! Haramdan kaçınayım, helalden çekineyim, tevekkül gömleğini giyeyim.

Evet anladım! O gömlek giyilmeden eşyanın lezzeti bilinmez, insanda fütühat-ı ğaybiye olmazmış. Hülasa mahlukun ezasına tahammül etmeyen hiçbir şey olamaz.

Allah’ım (CC)! Sen “Ahde vefa etmedikçe vefa yoktur!” buyuruyorsun.

Allah’ım (CC)! Senden tevfikini diliyorum. Tevfikin olmazsa Ahde vefa olur mu?

Ya Rabbi (CC)! Sen inayet etmezsen bu derya kolayca geçilir mi? Sen inayet etmezsen nefsin ucubundan, şeytanın gururundan halas olmak mümkün değildir.

Ya Rabbi (CC)! İltifatını bekliyorum mahrum etme. Resul-i Kibriya’nın (SAV) sözüne, ef’aline, haline tabi olmak nasib et! Peygamberimizi (SAV) rüyamızda görmek kısmet et.

Hadim-i Şeriat kıl! Arif-i Hakikat ile Tevhidin sırrını öğret.

Bağ-i vahdette o bizi gezdirdi, belayı bal yaymanın sırrını bize bildirdi. Gönlümüzü dünya ve Ahirette O’na (SAV) bağladık.

Ey “Latif” olan Allah’ım (CC)! Bizi dostlarından eyle, senin Habib’inin (SAV) söylediği “Ana evladının hasretine, ateşte yanmasına razı olmaz.” diye onun merhameti o hale müsaade etmez.

Ya Rabbi (CC)! Senin merhametin mahlukun merhameti ile ölçü kabul etmez.

Ya Rabbi (CC)!  Bütün mahlukun senin na mütenahi nimetlerine çaresiz şükürlerinde acizliklerinden dolayı haya ediyorlar. Aşkı ateşinin içerisinde zikri olunan “mutlak” sensin. Karıncanın kalbini yarsak cihana bakacak aşk vardır.

Ya Habib-i Ekrem (SAV)! Sureti duayı hatmettim, ne kadar asi olsam da bu kapıdan ayrılmam… ayrılamam… Bu sureyi okuyan bu günahkar başka kapı açabilir mi?

Ey vechi saadetine her bir tüyümün cüzü olan (CC)! Üzerine kasem edilen yine ikram Senin kapının dilencisiyim.

Başım senin muhabbetinle tutuşmuştur. En büyük sermayem gönlüm Senin huzurundan ayrılmamaktır.

Ya Rabbi (CC)! Dahi muhabbette kullarını üç sınıfa ayırmışsın.

Bunların bir kısmı: Seni sever nefisleri için, bunlar henüz dahi nefsinden halas olmayanlardır.

Bir kısmı: Seni sever nefisleri ancak muradı haktan zuhur için, bunlar murad saadet edilmiştir, işte bunlara hazreti insan denir.

Bir kısmı: Seni sever Senin için, feyzi Rahman bunların kendilerinden zahir olur.

Ya Rabbi (CC)! Benim aslımı bana bildirecek bir dostunu istiyorum. Bu meydana hizmet etmeye çalıştım, dostunun bir nazarları kafidir.

Ya Rabbi (CC)! Sana aşık olmuş bir göz isterim.

Ya Rabbi (CC)! Yüreğime takat ver, veya istediğimi ver, kerem ettiğin derdi aşka müptela kıldın. Artık beni benden al, Cenneti irfanını ihsan et. Aşkın bir ğaybı vardır, sorarsan suret mülkünü harab eder. Bu aşkını, zevki ahvali kalbden haberdar olmayan anlamaz.  

Ya Rahim (CC)! Bize merhamet et de, düşmanlar sevinmesin, evet şeytan sevinmesin. Onun ayağı altında bizi zehirletme, avare gönül ne kadar günahkar olsa da Seni tevhidden yüz çevirmez.

Ben Hüda’yı (CC) istiyorum. O (CC) benden fenanın mahfını istiyor. Ben de canımı feda eylemeye çalıştım, aşk her köşede benim halimi beyan ediyor.

Aşk sabrın fevkindedir aşkta sabır olamaz. Onlarda riya hırkası yoktur, onlar şirkten emindirler.

Ey Rabbim (CC)! Ölmezden evvel muradımı ver, bulut gibi geçen ömrümü, vuslat müyesser olamadan bunu Senden ne vakit alacağız? Vuslat nişanı olan secde eseri yüzümüzde ne vakit hasıl olacak?

Ya Rabbi (CC)! Ehlullah’ın (RA) renklerine ne zaman boyanacağız?

Ey Rabbimiz (CC)! Bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyiliğini esirgeme! Bizi ateşe atılmaktan koru.

Ya Resulallah (SAV)! Biz senin bizatihi mucize olduğunu tasdik ediyoruz. Saretin Rahman, siretin Hak olarak iman ediyoruz.

Allah’ın (CC) aşkına muhteremi beşeriyet kusur ve gafletlerimizden dolayı bizi ümmetlikten çıkarma.

Ya Resulellah (SAV)! Çok günahkarım, ayni zamanda cemalini iştiyak ile ihsan kapında mukimim, adresim orasıdır. Derman sendendir ey Şefaat kanı efendim, keremin boldur, beni uzaklaştırmazsın. Hayatı ebediyyetimi senin şefaatinle alacağım, desti merhametini ruşemanına da uzatan büyük zat.

Ya Habiballah (SAV)! Sen ilacını vermedikçe benim yürümeye imkanım var mıdır? Şefaat kanı efendim, hilkati adem sensin. Bu acizin bu aleme gelmesine sebep senin hakikatte başka kabul olmadığını bilenlerdenim. Onun için bu kapıdan ayrılmama imkan yoktur.

Hızır’a (AS) abu hayatı da veren sensin, bekai senin bereketi zikrindendir.

Ey seyyidim! Bana bundan daha ziyade Rahim olduğunu da diyorum, müjde almadan gitmeyeceğim.

Ey ulu kalbleri dirilten Nebiyyi Ekrem (SAV)! Rahi şerifinde sen olmadan tutmazsan bu dümenin devam etmeye imkanı var mıdır?

Ya Resulellah (SAV)! Allah (CC) Hz.leri sevdiği kullarına işaret ederek, sana tabi olmalarını emr etmiştir. Çünkü sen hadimi Rusülsün, Allah (CC) Hz.leri ise hem hadimidir, ve kuluna her an hizmet eder.

Ya Resulallah (SAV)! Hülasa ben başka kapıya gitmem, çünkü Senin aşkın ve Yüce Rabbimin (CC) Rızası için çok göz yaşı dökmeye çalıştığımdan Şefaatine Yüce Rabbimin (CC) de af ve merhametine inşeAllah nail olunurum.

Ya Rabbi (CC)! Benim sana karşı günahlarım, kullarına karşı borçlarım çoktur. Sana karşı olan günahlarımı bağışla. Senin yarattıklarına karşı olan borçlarımdan da beni kurtar.

Ey benim Rabbim (CC)! Ben kusurlarla dolu bir kulum. Senin yarattıklarından birine ve daha fazlasına haksız muamele etmiş, kötü söz söylemiş, dövmüş veya her hangi bir surette hakkını almış olup da onlarla helallaşmadımsa, Sen fazl ve kereminle onları ben abdikel aciz olan kulundan razı et!

Ya Rabbi (CC)! Ben de onları razı edecek bir şey yok, Sende ise pek çok; bu aciz ve fakir kulunu süründürme. Kusurlarla dolu olarak kullukta daim olmaaya çalışacağım, Namazımı kabul eyle. Sevabını hak sahiplerine ver ve bu kulunu haktan kurtar. Her eksiklik bizde, Sen ise noksandan Münezzehsin.

Senin Resulüne (SAV), O’nun (SAV) Ehl-i Beyt’ine (RA), ve diğer Resullere (AS) ebediyyetin sonsuzluklarında,sonu gelmeyen Selam olsun! Sonu olmayan senalar da Sana mahsustur. Ey Alemlerin sahibi Allah’ım (CC)!

Ey Rabbi Rahimim (CC)! Bu aciz zaif kulunu, zürriyyetlerimizi, zürriyyetlerimizden kıyamete kadar gelecek olanları cümle ihvanı din kardeşlerimizle ve cümle ehli iman ile beraber kul ve kulluk hakkıyla huzuruna alma.

Ey Rabbi Rahimim (CC)! Kul ve kulluk haklarını bize, zürriyyetlerimize, zürriyyetlerimizden kıyamete kadar gelecek olanlarla cümle ihvanı din kardeşlerimizle ve cümle ehli iman ile beraber dünyada iken eda ettirde ukba alemine bırakma.

Rahmetin menbaı da senin.

Estağfirullah! İn külli zenbin eznebehü ve adaen ev sirra ev ‘alâ niyeten, ve etûbu ileyke minez zünûb ellezi a’lemü inneke ‘allâmel ğuyûb. Bi Rahmetike Ya Erhamerrâhimîn, Elhamdülilllâhi Rabbil ‘Âlemîne velâ Havle velâ Kuvvete illâ Billâhil ‘Aliyyil Azîm.

“Rabbimiz (CC)! Sen kimi cehennem ateşine sokarsan onu rezil etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz (CC)! Biz, ‘Rabbinize (CC) iman edin’ diye imana çağıran bir davetçi işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz (CC)! Günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, bizleri sana ermiş kullarınla beraber yanına al. Rabbimiz! bize peygamberlerine vaad ettiğini ver, kıyamet günü bizi rezil etme. Muhakkak sen verdiğin sözden dönmezsin.”[19]

Yüce Allah (CC) Hz.leri bizi, evladı ailemizle zürriyyetimizle zürriyyetlerimizden kıyamete kadar gelecek olanlarla cümle İhvan kardeşlerimizi, cümle Ehl-i İmanı Rızadan Cemalullah’tan, Şefaat-i Resulullah’tan (SAV), Ehl-i Beyt-i Al-i Eba’nın (RA), Seyyid-i Silsile-i Seadet Efendilerimizin (RA), Pirimizin (KSA), Şıhımızın (RA) Üstadlarımızın (RA) Al-i Himmet Nazar, ve Muhabbetlerinden, Şefaatlerinden ayırıp mahrum etmesin. (AMİN.)

YÜCE ALLAH (CC HZ) LERİ ZÜRRİYYETLERİMİZLE VE CÜMLE İHVANI DİN VE EHLİ İMAN KARDEŞLERİMİZLE BERABER TÜM HAYIRLI NİYETLERİMİZİ ASAN EYLESİN.

ORDUMUZU, YURDUMUZU, MİLLETİMİZİ, MEMLEKETİMİZİ, EMNİYET GÜÇLERİMİZİ, VE BİLCÜMLE İSLAM ALEMİNİ HER TÜRLÜ ŞERLERDEN AFATI SEMAVİYEDEN, AFATI ARAZİYEDEN (DEPREMDEN) MUHAFAZA EYLESİN. (AMİN)

www.GAVSULAZAM.de


[1] İbrahim S. A.38;40,41

[2] Al-i İmran S. A.16

[3] Bakara S. A.201

[4] Müminun S. A.97

[5] Müminun S. A.109

[6] Al-i İmran S. A.147

[7] Araf S. A.23

[8] Mümin S. A.7

[9] Bakara S. A.128

[10] Yusuf S. A.101

[11] Al-i İmran S. A.9

[12] Şuara S. A.87

[13] Tahrim S. A.8

[14] Ahkaf  S. A.15

[15] Furkan S. A.74

[16] Furkan S. A.63-65

[17] Neml S. A.59

[18] Taha S. A.47

[19] Al-i İmran S. A.192-194

 

İNDEX

TASAVVUF

TEVBE-İ İSTİĞFAR

SELAT-U SELAM

KELİME-İ TEVHİD

 

© 2003-2004      www.GAVSULAZAM.de     Her Hakkı Mahfuzdur...